น้องอัยย์

เมื่อเด็กๆ ขายขนมได้น้อยลง ทำอย่างไรดี

เด็กๆ เรียนรู้เงือนไขที่ทำให้ขายของได้  เรื่องพื้นฐาน คือ มีคน มีลูกค้า  มีผู้ซื้อ ย่อมขายของได้

1 2
Copyright © 2019. All rights reserved.